Een moment a.u.b.

Algemene voorwaarden

Hier kunt u onze Agemene voorwaarden downloaden als pdf-bestand.

 1. Toepassing

  • Alle overeenkomsten van opdracht worden uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door de onderneming Blue Legal. Iedere opdracht aan of door een vertegenwoordiger of werknemer van Blue Legal wordt geacht aan Blue Legal te zijn gegeven.
  • Deze bepalingen maken deel uit van elke overeenkomt van opdracht met Blue Legal, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
    
 2. Uitvoering

  • Blue Legal zal zich inspannen de opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren; een eventueel door opdrachtgever beoogd resultaat kan echter gezien de aard van de werkzaamheden niet worden gegarandeerd.
  • Enkel indien Blue Legal alle relevante en juiste informatie tijdig ontvangt kan zij haar inspanningsverplichting nakomen. Bij onjuiste en/of niet-tijdige aanlevering van deze informatie kan Blue Legal haar werkzaamheden opschorten zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van opdrachtgever.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Blue Legal vrij te bepalen welke advocaat/procureur/medewerker de opdracht uitvoert.
  • Blue Legal is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden en zal bij de selectie van in te inschakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
  • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Blue Legal schriftelijk in gebreke te stellen.
  • Alle door Blue Legal verstrekte stukken, zoals contracten, rapporten, adviezen, processtukken, correspondentie, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Blue Legal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
    
 3. Aansprakelijkheid

  • Iedere aansprakelijkheid van Blue Legal is beperkt tot het door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uit te betalen bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Blue Legal is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd conform de richtlijnen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten en de polis ligt ter inzage ten kantore van Blue Legal. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Blue Legal of haar leidinggevende ondergeschikten.
  • Blue Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden
  • Opdrachtgever zal Blue Legal op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, de door Blue Legal in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de aan de cliënt verleende diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Blue Legal.
    
 4. Facturatie en betaling

  • Blue Legal zal opdrachtgever in principe maandelijks factureren. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
  • Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is Blue Legal gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Blue Legal is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. Blue Legal is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
  • In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
  • Voor rekening van de cliënt komen alle kosten die aan de incasso zijn verbonden, waaronder mede begrepen alle buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden geacht 15% van het te innen bedrag te bedragen met een minimum van EUR 150, met voorbehoud van alle rechten van Blue Legal om alle daadwerkelijk gemaakte kosten, en dus ook het surplus van 15% van het te innen bedrag, vergoed te krijgen
  • Blue Legal is gemachtigd door opdrachtgever alle vorderingen over en weer te verrekenen, ook met eventuele bedragen die de stichting Derden gelden van Blue Legal ten behoeve van opdrachtgever onder zich heeft
  • Indien opdrachtgever of een derde per abuis of ten onrechte gelden op de bankrekening van de Stichting in plaats van op de kantoorrekening van Blue Legal voldoet, zijn Blue Legal en de Stichting gerechtigd dit zonder (voorafgaande) toestemming van de cliënt te corrigeren.
    
 5. Diversen

  • Na het sluiten en archiveren van het dossier worden de dossiers voor de duur van vijf jaar in het archief bewaard. Na verloop van die termijn wordt het dossier vernietigd, tenzij de cliënt voor het verstrijken van de termijn schriftelijk aan Blue Legal kenbaar maakt het dossier te willen ontvangen.
  • De rechtsverhouding tussen Blue Legal en de cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda.
  • Blue Legal is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Blue Legal zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

    

Versie 2.0 d.d. 30 mei 2012

Baronielaan 139
4818 PD Breda (NL)
KvK: 20148092
office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: